Warunki sprzedaży - NAJTANSZE OKNA NA MAZOWSZU. Żyrardów, OKNA, BRAMY GARAZOWE, DRZWI, ROLETY, MOSKITIERY ETC cennik ZYRARDOW
 
Warunki sprzedaży Strona Główna

WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY

T-TRANS Tomasz Popiński zwany dalej Sprzedającym sprzedaje, a Kupujący kupuje towary określone w umowie na następujących warunkach:

A. CENA
1. Jeżeli w dniu dokonania płatności końcowej obowiązują ceny różniące się o 5 (pięć) lub więcej procent od ceny z dnia podpisania niniejszej umowy, Sprzedający zastrzega sobie prawo zwiększenia wartości tej płatności odpowiednio do zmiany ceny, w stosunku i proporcjonalnie do niezliczonej części sumy . Jeżeli zmiana cen następuje po pierwotnie ustalonym terminie terminie dostawy, a opóźnienie dostawy jest z winy Sprzedającego, Sprzedający nie ma prawa zmiany wartości płatności związanej ze wspomnianą zmianą ceny.
B. PŁATNOŚCI I DOSTAWA
1. Miejsce i termin dostawy, jak również formy i terminy wpłaty zaliczki i płatności końcowej, ustalone są w treści  umowy.
2. Wpłata zaliczki określonej w umowie jest warunkiem realizacji tejże umowy. Sprzedający ma prawo przesunąć termin dostawy o taką samą liczbę dni, ile wynosi opóźnienie dokonania płatności zaliczki.
3. Za dzień dokonania płatności uważa się dzień, w którym Sprzedający otrzymał gotówkę lub czek potwierdzony, a w przypadku przelewu – dzień wpływu na rachunek Sprzedającego.
4. Płatność zaliczki gotówką lub czekiem potwierdzonym może być dokonana w siedzibie Sprzedającego albo na ręce przedstawiciela Sprzedającego, jeśli posiada on ważne pisemne pełnomocnictwo Sprzedającego.
5. Płatność końcowa gotówką lub czekiem potwierdzonym może być dokonana w lokalnym biurze Sprzedającego wyłącznie na życzenie kupującego przed dostawą. W pozostałych przypadkach płatność dokonywana jest w momencie odbioru na ręce przedstawiciela Sprzedającego, posiadającego ważne pisemne pełnomocnictwo.
6. Kupujący zobowiązuje się do odbioru w ustalonym terminie (do 7 dni licząc od dnia powiadomienia o gotowości wybory), a w szczególności do: właściwego technicznego przygotowania i przeprowadzenia rozładunku w miejscu dostawy oraz odbioru ilościowego i jakościowego (w zakresie wad jawnych) przed rozładunkiem.
7. Wszystkie ryzyka uszkodzenia lub utraty towarów przechodzą na Kupującego z chwilą rozpoczęcia rozładunku, w przypadku jednoczesnego zamówienia montażu ryzyka te przechodzą na Kupującego z chwilą złożenia każdego elementu we wskazanym miejscu.
8. W przypadku braku możliwości rozładunku lub odbioru z magazynu z przyczyn leżących po stronie Kupującego, pokryje on koszt składowania i ubezpieczenia w zryczałtowanej wysokości 0,33% wartości zamówienia brutto dziennie, a ponadto koszty ponownego transportu.
9. Jeżeli kupujący odbiera towar własnym transportem, zobowiązany jest do dokonania tego w godzinach pracy magazynu Sprzedającego i po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Odbiór ilościowy i jakościowy odbywa się przed załadunkiem. Wszelkie ryzyko związane z towarem przechodzi na Kupującego z chwilą dokonania odbioru.
10. W przypadku opóźnienia dostawy z przyczyn leżących po stronie Kupującego przez okres dłuższy niż 30 dni , Sprzedający ma prawo naliczyć odsetki ustawowe od kwoty pozostałej części płatności od następnego dnia po upływie 30 dni od planowania dostawy do dnia zapłaty.
11. Wszystkie terminy dostaw powinny być dotrzymane. Jeżeli jednak nastąpiło opóźnienie dostawy z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego przez okres dłuższy niż 30 dni , Kupujący ma prawo żądać jedynie kary umownej w wysokości odsetek ustawowych od kwoty wpłaconej zaliczki, liczonych od następnego dnia po upływie 30 dni od zaplanowanej dostawy do dnia rzeczywistej dostawy. W przypadku opóźnienia tylko części dostawy, naliczanie kary umownej następuje od takiej samej części zaliczki.
12. Sprzedający zastrzega sobie prawo do realizowania dostawy partiami. W przypadku, gdy umowa jest realizowana przez Sprzedającego partiami, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty każdorazowo za dostarczony faktycznie towar odliczając proporcjonalnie wpłaconą zaliczkę.
13. Przekazanie towarów Kupującemu odbywa się zawsze na podstawie protokołu odbioru. Podpisanie protokołu przez obie strony bez zastrzeżeń oznacza, że towar lub jego uzgodniona partia przekazany został w ilości ujętej w protokole i nie posiada wad jawnych.
C. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI
1. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności wszystkich towarów objętych zamówieniem i dostarczonych Kupującemu (zarówno zamontowanych jak i nie zamontowanych) do chwili zapłaty całej należności Sprzedającemu, wynikającej z wartości zamówienia oraz ewentualnych dodatkowych kosztów transportu lub odsetek za zwłokę. W tej sytuacji Sprzedający zastrzega sobie prawo zatrzymania ruchomych części jak np. skrzydeł do czasu uregulowania płatności.
2. W przypadku, gdy Kupujący działa na zlecenie bądź jako pośrednik, przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność za skutki wykonania przez Sprzedającego uprawnień, o których mowa w punkcie C1, o czym zobowiązany jest powiadomić Zleceniodawcę lub ostatecznego nabywcę (inwestora).
D. REKLAMACJE WAD JAWNYCH PRZY ODBIORZE
1. Reklamacje ilościowe oraz stwierdzenie wad jawnych, takich jak np.: uszkodzenia mechaniczne, pęknięcia i stłuczenia szkła czy głębokie zarysowania powinny być zaznaczone protokole odbioru pod rygorem utraty wszelkich roszczeń z tego tytułu.
2. Wady nieistotne produktu, które pozostają niewidoczne po zamontowaniu i nie mają wpływu na jego wartość użytkową, jak np. zarysowania zewnętrznych stron ościeżnic, nie podlegają reklamacji i nie są objęte gwarancją.
3. Jeżeli dostarczony towar ma wady jawne, Kupujący ma prawo odmówić płatności za wadliwy towar, który po naprawie lub ewentualnej wymianie zostanie dostarczony ponownie. Kupujący jest jednak zobowiązany zapłacić za dodatkowy towar nie podlegający reklamacji. Jeżeli Kupujący zapłaci za całość dostawy, Sprzedający zobowiązuje się usunąć usterki w trybie ekspresowym. W przypadku braków ilościowych Kupujący jest zobowiązany zapłacić za towar rzeczywiści dostarczony – w takim przypadku stosuje się odpowiednio pkt B12
E. GWARANCJA
1. Uprawnienia z tytułu gwarancji są związane z prawem własności i powstają w momencie uregulowania wszelkich płatności związanych z dostarczonym towarem.
2. Sprzedający gwarantuje wysoką jakość wyrobów (…) ich zgodność z odpowiednimi normami i tolerancjami właściwymi dla tego typu wyrobów.
3. Wady ukryte okien i drzwi z PCV, niemożliwe do stwierdzenia w momencie odbioru podlegają gwarancji: 5 lat trwałość i wytrzymałość profili białych, 5 lat trwałość i wytrzymałość profili kolorowych, 5 lat w zakresie szczelności (hermetyczności) szyb zespolonych, 5 lat w zakresie trwałości i niezawodności okuć. Na wszystkie inne wyroby obowiązuje gwarancja 12 miesięczna. Bieg gwarancji rozpoczyna się z chwilą dokonania odbioru, jednakże jakiekolwiek uprawnienia z tytułu gwarancji powstają i mogą być wykonane dopiero po uiszczeniu przez Kupującego wszelkich należności na rzecz Sprzedającego.
4. Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń wynikłych wskutek:
winy użytkownika lub osób trzecich; niewłaściwego, nieostrożnego obchodzenia się z wyrobem; użytkowania niezgodnego z przeznaczenie; wadliwego montażu lub instalacji wyrobu przez Kupującego; normalnego zużycia wyrobu lub jego części w trakcie użytkowania; zmniejszenia użyteczności wyrobu lub jego części w sposób naturalny z upływem czasu; nieprzestrzegania instrukcji Zakładu;
5.   Zgłoszenia wad  ukrytych muszą być składane w formie pisemnej, niezwłocznie po ich stwierdzeniu we właściwym lokalnym biurze Sprzedającego z jednoznacznym określeniem przedmiotu reklamacji i rodzaju wady.
6.    W ramach gwarancji Sprzedający ma prawo wyboru jednej z następujących form realizacji zobowiązań gwarancyjnych:
a) naprawę reklamowanego wyrobu; b) wymianę wadliwego wyrobu; c) udzielenie bonifikaty obiektywnie odpowiadającej stwierdzonej wadzie i spowodowaniu tą wadą obniżeniu wartości użytkowej;
Wyklucza się jakiekolwiek inne możliwości realizacji gwarancji niż wyżej wymienione.
7.    Sprzedający zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni (2 tygodni).
8.   Wypełnienie zobowiązań gwarancyjnych nastąpić powinno w możliwie najkrótszym czasie (nie dłuższym niż 6 tygodni od daty zgłoszenia) chyba, że z innych przyczyn (np. warunki pogodowe); Strony uzgodniły inny termin usunięcia wad.
9.   Sprzedający nie odpowiada za ewentualne szkody będące następstwem wad jak również napraw lub wymian gwarancyjnych dokonanych niezgodnie ze sztuką budowlaną (wykonanych prze inne ekipy niż T-RANS Tomasz Popiński)
F. ODWOŁANIE ZAMÓWIENIA
W razie odwołania przez Klienta umowy już zrealizowanej, obowiązany jest on do zapłaty całości należności. W innych przypadkach rezygnacji Kupującego traci on prawo do żądania zwrotu wpłaconej zaliczki zarówno w podstawowej jak i powiększonej wysokości.
G. ROZSTRZYGANIE SPORÓW
Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd miejscowy właściwy dla siedziby Sprzedającego.
H. Warunki wykonania montażu.
1. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny budynku i następstw wynikających z demontażu stolarki okienno-drzwiowej tj. pęknięcia muru, obsuwania,zarywania nadproży i inne.
2. W przypadku wykonywania usługi z obróbkami ubytków tynku sprzedający jest zobligowany do naprawy ubytkow tynku do 20cm od otworu w którym montowana była stolarka okienna.
3. przez obróbki ubytków tynku rozumie się naprawienie tynku tylko w miejscach gdzie tynk został naruszony  przy demontażu stolarki. Sprzedający nie ma obowiązku równania glifów, robienia gładzi lub innych struktur które były przed demontażem.
4. obróbki ubytków tynku robione są jednorazowo i co za tym idzie nie będą idealnie równe i gładkie. (t.j. przygotowanie do prac wykończeniowych)
I. Odpowiedzialność:
1. Kupujący bierze odpowiedzialnosc za wady budynku, skutki i powstale ewentualne szkody wynikające z demontażu stolarki okienno drzwiowej.
2. Kupujący podpisując zamowienie-umowe  oswiadcza również, ze ma prawo i niezbędne pozwolenia do przeprowadzania w danym lokalu w/w inwestycji.
3. Kupujący podpisując umowę z usługą montażu korzysta z obniżonej stawki VAT 8% potwierdzając, że lokal w którym nastąpi usługa jest lokalem mieszkalnym, a jego powierzchnia urzytkowa nie przekracza 150m2
4. Kupujący podpisując umowę z usługą montażu korzysta z obniżonej stawki VAT 8% potwierdzając, że budynek w którym nastąpi usługa jest przeznaczony do celów mieszkalnych, a jego powierzchnia urzytkowa nie przekracza 300m2
J. . INNE POSTANOWIENIA
1.  Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzenia w zamówionych wyrobach zmian technicznych spowodowanych postępem technicznym i technologicznym, co najmniej nie obniżających walorów użytkowych.
2.   Błędy oczywiste w zamówieniu (np. rachunkowe) uprawniają Sprzedającego do korekty wartości umowy, przy czym Kupujący musi być o tym powiadomiony pisemnie. Przy różnicy wartości zamówienia 10% lub więcej na niekorzyść Kupującego, Kupujący musi wyrazić zgodę na taką zmianę lub może zrezygnować z umowy bez konsekwencji finansowych. Termin dostawy ulega przesunięciu o liczbę dni jaka upłynie od daty wysłania pisemnego powiadomienia do daty otrzymania odpowiedzi.
3. Ewentualne załączniki stanowią integralną część zamówienia.
4. Wszystkie zmiany powyższych warunków wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, zaakceptowane przez Kupującego i Zarząd Sprzedającego.
5. Swoim podpisem na pierwszej stronie zamówienia Kupujący wyraża swą akceptację wszystkich powyższych warunków sprzedaży i dostawy „T-TRANS Tomasz Popiński” , jak również kwituje otrzymanie jednego egzemplarza zamówienia zawierającego na odwrocie niniejsze warunki sprzedaży i dostaw.
6. W sprawach nieuregulowanych powyższymi postanowieniami mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnegohttp://okna-bramy-garazowe.eu/

http://okna-bramy-garazowe.eu/

fhttp://okna-bramy-garazowe.eu/   

http://okna-bramy-garazowe.eu/index.php?p=1_8_OKNA

http://okna-bramy-garazowe.eu/index.php?p=1_9_BRAMY

http://okna-bramy-garazowe.eu/index.php?p=1_2_Oferta

http://okna-bramy-garazowe.eu/index.php?p=1_10_BRUGMANN

http://okna-bramy-garazowe.eu/index.php?p=1_13_Salamander

Idź do góry